งานที่เราดูแล

 • Home
 • งานที่เราดูแล
Services

วีซ่าทุกประเภท เรายินดีให้คำแนะนำ ปรึกษา และดูแลด้วยประสบการณ์ อันนำไปสู่ความสะดวก สบาย และความประทับใจของลูกค้า

012558   visa_foot

การดำเนินการของเรา

วีซ่าท่องเที่ยว

( Tourist visa )

วีซ่าเยี่ยมญาติ หรือ วีซ่าเยี่ยมแฟน

( Visitor Visa )

วีซ่าคู่หมั้น หรือ วีซ่าแต่งงาน

( Marriage/Settlement/De Facto Visa or Fiancé Visa )

วีซ่านักเรียน

( Student Visa )

วีซ่าธุรกิจ

( Business Visa )

การขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

( Urgent Application )

ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์

(Fill in an application form)

จองคิวเพื่อนัดสัมภาษณ์

(Booking an appointment)

ประกันการเดินทาง

( Travel Insurance )

แปลเอกสาร

(Translation)

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย

(Marriage Registration in Thailand)
1.วีซ่า ท่องเที่ยว (เยี่ยมแฟน / เพื่อน / ครอบครัว) สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และยุโรป
 • การกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง ให้ตรงกับหลักฐาน เอกสาร ที่จะยื่นต่อสถานทูต สถานกงสุล หรือตัวแทนรับเรื่องของสถานฑูต
 • เอกสารการงาน การเงิน ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตกำหนด
 • เอกสารการลางาน ใบลาพักร้อน หนังสือรับรองงาน ต้องมีความสัมพันธ์กับเวลาที่ขอวีซ่า อาทิ ผู้สมัครขอวีซ่าทำงาน 1 ปี ต้องการขอท่องเที่ยว 90 วัน เป็นไปได้หรือไม่
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครขอวีซ่า กับผู้สนับสนุนออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การเดินทาง อาทิ ครอบครัวหรือแฟน เพียงพอต่อการยื่นเพื่อไปพำนักอยู่ด้วยหรือไม่
 • การเขียนจดหมายอธิบายชี้แจงข้อมูลผู้สมัครขอวีซ่า อย่างมีเหตุผล (สำคัญมาก) โดยเฉพาะกรณีที่เคยโดนปฏิเสธวีซ่า
 • เรายินดีให้ความรู้ คำแนะนำ และรับปรึกษาทางกฎหมาย รวมถึงวิเคราะห์พื้นฐานของผู้สมัคร องค์ประกอบรอบข้าง จุดอ่อน จุดแข็ง แนวทางต่าง ๆ ที่อาจเป็นปัญหาในการดำเนินการขอวีซ่า
 • อธิบายข้อมูลที่จำเป็นในการดำนินการขอวีซ่า สำหรับผู้สมัครครั้งแรก และแนะแนวทางเกี่ยวกับเอกสารในครั้งใหม่หรือการยื่นอุทธรณ์กลับ สำหรับผู้สมัครที่เคยโดนปฏิเสธวีซ่า

 

2.วีซ่าคู่หมั้น / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่าถาวร / วีซ่าติดตามคู่สมรส

2.1วีซ่าประเภท K (K-1 / K-3) สำหรับสหรัฐอเมริกา

2.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการการันตีวีซ่าที่ผู้สมัครสามารถสมัครเพื่อพำนักถาวร  ในสหราชอาณาจักร โดยคุณสมบัติในการสมัครคือ ผู้สมัครจะต้องอาศัยในสหราชอาณาจักรกับคู่สมรสด้วยวีซ่าคู่สมรสของผู้มีถิ่นพำนักเป็นเวลา 5 ปี ในขณะที่ยื่นวีซ่า ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานในการจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนอยู่ร่วมกัน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอาศัยอยู่ร่วมกันกับบุคคลสัญชาติอังกฤษหรือผู้มีถิ่นพำนักถาวรอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งทั้งสองจะต้องมีความประสงค์ที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันในสหราชอาณาจักรและเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างแท้จริง และผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่าตนและคู่สมรสมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีความสัมพันธ์ที่แท้จริง โดยผู้สมัครและคู่สมรสจะต้องจดทะเบียนสมรส

สำหรับการจดทะเบียนอยู่ร่วมกัน (คู่สมรสเพศเดียวกัน) ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 2 ปี (บุคคลที่อยู่ร่วมกันและไม่ประสงค์จดทะเบียน) ****ระยะเวลามาตราฐานในการพิจารณาวีซ่าประเภทนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สถานทูต

หมายเหตุ (เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ)

-หนังสือเดินทางหรือเอกสารในการเดินทางที่มีวีซ่าเพื่อใช้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรมีอายุ 30 วันเท่านั้น หากผู้เดินทางไม่เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เดินทางจะต้องสมัครวีซ่าใหม่

-รายละเอียดของระยะเวลาการอนุญาตให้พำนักอาศัยเป็นระยะเวลา 2 ปี 9 เดือนในสหราชอาณาจักรจะระบุอยู่ในบัตรอนุญาตพำนักอาศัย หรือ Biometric Residence Permit (BRP) ผู้ที่ได้วีซ่าจะต้องไปรับบัตร ณ สถานที่รับบัตร ภายใน 10 วันหลังจากเดินทางถึงสหราชอาณาจักร (สถานที่รับบัตร คือ ที่ทำการไปรษณีย์ – โดยปกติขณะที่กรอกแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า ระบบจะกำหนดสถานที่รับบัตรเป็นที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่ใกล้ที่สุดกับที่อยู่ที่ผู้สมัครประสงค์จะอาศัยในสหราชอาณาจักร)

 • หากท่านไม่ไปรับบัตรภายใน 10 วันหลังจากที่เดินทางไปถึงสหราชณาจักร ท่านจะต้องถูกปรับ ถูกลดทอนหรือถูกยกเลิกการอนุญาตให้พำนักอาศัย

 

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครวีซ่าคู่สมรส

ผู้ที่จะได้วีซ่าคู่สมรสจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร  กำหนดไว้

โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ผู้สมัครจะต้องจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสหรือจดทะเบียนอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับในสหราชอาณาจักร
 • คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร
 • คู่สมรสมีความประสงค์อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาหรือคู่สมรสเพศเดียวกันเป็นการถาวร
 • ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษให้ได้ระดับ A1
 • ผู้สนับสนุนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทางด้านการเงิน (กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)
 • คู่สมรสจะต้องเคยพบกับมาก่อน
 • ผู้สมัครจะต้องผ่านคุณสมบัติด้านสุขภาพ โดยผลการตรวจสุขภาพต้องออกโดยโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูต (ผู้สมัครจะต้องไม่ติดเชื้อวัณโรค)
 • ผู้สมัครและคู่สมรสมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • นอกจากนี้คู่สมรสแต่ละฝ่ายจะต้องพิสูจน์ได้ว่าความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสปัจจุบันของท่านได้สิ้นสุดเป็นการถาวร

 

คุณสมบัติด้านการเงิน

 • ท่านจะต้องผ่านคุณสมบัติด้านการเงินดังนี้
 • ผู้สนับสนุนควรมีรายได้ประมาณ 18,600 ปอนด์ต่อปี สำหรับสนับสนุนผู้สมัครหลักเพียงท่านเดียว และมีรายได้ประมาณ 22,400 ปอนด์ต่อปี สำหรับสนับสนุนผู้สมัครหลักพร้อมบุตร 1 คน
 • ผู้สมัครไม่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติด้านการเงินหากผู้สนับสนุนได้รับเงินสงเคราะห์สำหรับผู้พิการ หรือเบี้ยเลี้ยงเพื่อผู้ดูแล แต่จะต้องรับรองได้ว่าจะสามารถอุปการะผู้สมัครและผู้อยู่ในอุปการะของผู้สมัครได้
 • ในครั้งแรกผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้อาศัยและทำงานในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน หากผู้สมัครยังสมรสกับคู่สมรสและมีความประสงค์จะอาศัยอยู่ด้วยกันต่อไป ผู้สมัครจะสามารถสมัครวีซ่าเพื่ออาศัยต่อได้อีกเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือนก่อนที่วีซ่าตัวแรกจะหมดอายุ
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร จะดำเนินการใบสมัครของท่านและให้ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น และจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับใบสมัครเพื่ออาศัยอยู่ต่อ ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนได้
 • ผู้สมัครจะต้องพิสูจน์ได้ว่าความสัมพันธ์กับคู่สมรสยังดำเนินต่อไปและเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริง

 

ในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่า

 • การขอใบรับรองโสด
 • การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ด่วน1วัน
 • การเรียนภาษาก่อนขอวีซ่า ในบางประเทศ
 • การยื่นขอวีซ่าแต่งงาน แบบเร่งด่วน
 • การเตรียมเอกสารทั้งคู่ เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ขอวีซ่า การตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
 • การยื่นขอวีซ่าให้บุตรติดตามไปด้วย
 • ผู้ที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าชนิดอื่นมาก่อนแล้วจะขอวีซ่าคู่หมั้น หรือ วีซ่า ถาวร หรือการยื่นอุทธรณ์
 • ให้คำแนะนำ รับปรึกษา และติดตามวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน ที่ยื่นเข้าไปที่สถานทูตแล้ว ที่ยังไม่ได้รับ พิจารณาหรือรอเป็นเวลานาน ติดตามขั้นตอนการดำเนินการ

 

3.จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ แบบเร่งด่วน
 • การกรอกฟอร์มเพื่อขอใบรับรองโสด จากสถานทูต
 • การแปลเอกสารใบรับรองโสดและการประทับตรารับรองจากกระทรวงฯ หรือสถานทูต
 • เอกสารการที่ใช้ในการดำเนินการขอจดทะเบียนสมรสของคนไทยและชาวต่างชาติ
 • การจดทะเบียนสมรส ที่สำนักงานเขต หรืออำเภอ
 • แปลเอกสารทุกภาษา รับรองสถานทูตและกระทรวงฯ แบบด่วน 1 วัน
 • ดูแลจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน

 

4.ประกันภัยการเดินทาง ราคาพิเศษ
 • กรอกฟอร์มเพื่อขอวีซ่า ทุกประเทศ เริ่มต้น 500 – 2,000 บาท*
 • ดูแลจองคิวเพื่อนัดยื่นเอกสาร ทุกประเทศ หรือนัดสัมภาษณ์วีซ่า
 • ดำเนินการแนะนำ และให้คำปรึกษา รวมถึงรับยื่นวีซ่า ทุกสถานทูต
 • ดูแลการต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ NON-O, NON-B และวีซ่าระยะยาว

*อาจเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเงื่อนของทางบริษัทฯ

 

เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่าแต่ละประเทศมีดังนี้
 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ)
 • รูปถ่ายสีขนาด 1.5 – 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 • กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 • เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ *****จำเป็นอย่างยิ่ง****** (อาจส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติวีซ่า)
 • เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุระกิจ (ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุระกิจ)

 

ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าจะเดินทางโดยมีคนเชิญหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 • จดหมายเชิญ ระบุ วันเดินทางไป และวันเดินทางกลับ รวมถึงระยะเวลาที่พำนัก ที่อยู่ เบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ในประเทศนั้น ๆ และ อีเมล์
 • หนังสือเดินทาง (passport) หน้าที่มีข้อมูล รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด และรายละเอียดการออกหนังสือเดินทาง วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง รวมไปถึงประวัติการเดินทางทุกหน้า
 • เอกสารด้านการงานโดยมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของสำนักงานที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน ระบุตำแหน่งที่ทำงาน และอื่นๆ
 • เอกสารด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด
 • เอกสารการเสียภาษีปีล่าสุด
 • เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (บ้านที่แสดงให้เห็นว่ามีที่พักจริง) อาจเป็นโฉนด เอกสารสัญญาเช่า-ซื้อ รูปถ่ายที่พัก
 • เอกสารการหย่าร้าง (กรณีที่มีการหย่าร้าง)
 • หลักฐานความสัมพันธ์ / รูปถ่ายความสัมพันธ์ / หลักฐานการส่งเงิน /หรือบิลค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า อื่นๆ