งานที่เราดูแล

 • Home
 • งานที่เราดูแล
Services

เรายินดีให้คำแนะนำ และดูแลด้วยประสบการณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสและความสะดวก สบาย รวมถึงความประทับใจของลูกค้า

012558   visa_foot

การดำเนินการของเรา

ท่องเที่ยว

Tourist

เดินทางเยี่ยมญาติ หรือเยี่ยมแฟน

Visitor

คู่หมั้น หรือแต่งงาน

Marriage/Settlement/De Facto or Fiance’

นักเรียน

Student

เดินทางเพื่อธุรกิจ

Business

เดินทางแบบเร่งด่วน

Urgent

ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์

(Fill in an application form)

จองคิวเพื่อนัดสัมภาษณ์

(Booking an appointment)

ประกันการเดินทาง

( Travel Insurance )

แปลเอกสาร

(Translation)

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย

(Marriage Registration in Thailand)
1.ท่องเที่ยว (เยี่ยมแฟน / เพื่อน / ครอบครัว) สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และยุโรป
 • การกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง ให้ตรงกับหลักฐาน เอกสาร ที่จะยื่นต่อสถานทูต สถานกงสุล หรือตัวแทนรับเรื่อง
 • เอกสารการงาน การเงิน ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตกำหนด
 • เอกสารการลางาน ใบลาพักร้อน หนังสือรับรองงาน ต้องมีความสัมพันธ์กับเวลาที่ขอวีซ่า อาทิ ผู้สมัครขอวีซ่าทำงาน 1 ปี

หากต้องการเดินทางท่องเที่ยว 90 วัน สามารถดำเนินการได้หรือไม่

สามารถดำเนินการได้ โดยแสดงเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร กับผู้สนับสนุนการเดินทาง โดยผู้สนับสนุนยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การเดินทาง อาทิ ครอบครัวหรือแฟน เพียงพอต่อระยะเวลาไปพำนัก

 

การเขียนจดหมายอธิบายชี้แจงข้อมูลผู้สมัครขอวีซ่า อย่างมีเหตุผล (สำคัญมาก) โดยเฉพาะกรณีที่เคยโดนปฏิเสธ เรายินดีให้คำแนะนำ รวมถึงวิเคราะห์องค์ประกอบแวดล้อม จุดอ่อน จุดแข็ง แนวทางต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงอธิบายข้อมูลที่จำเป็น และแนะแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

 

2.คู่หมั้น / แต่งงาน / ถาวร /ติดตามคู่สมรส

2.1 การดำเนินการประเภท การเดินทางแบบ K (K-1 / K-3) สำหรับสหรัฐอเมริกา

2.2 การดำเนินการเพื่อพำนักถาวร  ในสหราชอาณาจักร

โดยคุณสมบัติเบื้องต้น คือ

 • ผู้สมัครจะต้องอาศัยในสหราชอาณาจักรกับคู่สมรส โดยการอนุมัติแบบถูกต้องตามระเบียบจากส่วนงานตรวจคนเข้าเมือง
 • มีถิ่นพำนักเป็นเวลา 5 ปี ในขณะที่ดำเนินการขออนุมัติ
 • ต้องแสดงหลักฐานในการจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนอยู่ร่วมกัน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอาศัยอยู่ร่วมกันกับบุคคลสัญชาติอังกฤษหรือผู้มีถิ่นพำนักถาวรอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งทั้งสองจะต้องมีความประสงค์ที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันในสหราชอาณาจักรและเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างแท้จริง และผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่าตนและคู่สมรสมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีความสัมพันธ์ที่แท้จริง โดยผู้สมัครและคู่สมรสจะต้องจดทะเบียนสมรส
 • สำหรับการจดทะเบียนอยู่ร่วมกัน (คู่สมรสเพศเดียวกัน) ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 2 ปี (บุคคลที่อยู่ร่วมกันและไม่ประสงค์จดทะเบียน) ****ระยะเวลามาตราฐานในการพิจารณาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สถานทูต

หมายเหตุ (เมื่อการดำเนินการได้รับการอนุมัติ)

 

-หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางที่มีตราประทับอนุมัติให้เดินทาง เพื่อใช้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรมีอายุ 30 วันเท่านั้น หากผู้เดินทางไม่เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เดินทางจะต้องดำเนินการเริ่มใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการขออนุมัติ

-รายละเอียดของระยะเวลาการอนุญาตให้พำนักอาศัยเป็นระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน

ในสหราชอาณาจักรจะระบุอยู่ในบัตรอนุญาตพำนักอาศัย หรือ Biometric Residence Permit (BRP) ผู้ที่ได้วีซ่าจะต้องไปรับบัตร ณ สถานที่รับบัตร ภายใน 10 วันหลังจากเดินทางถึงสหราชอาณาจักร

(สถานที่รับบัตร คือ ที่ทำการไปรษณีย์ – โดยปกติขณะที่กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ระบบจะกำหนดสถานที่รับบัตรเป็นที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่ใกล้ที่สุดกับที่อยู่ที่ผู้สมัครประสงค์จะอาศัยในสหราชอาณาจักร)

หากท่านไม่ไปรับบัตรภายใน 10 วันหลังจากที่เดินทางไปถึงสหราชณาจักร ท่านจะต้องถูกปรับ ถูกลดทอนหรือถูกยกเลิกการอนุญาตให้พำนักอาศัย

 

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครประเภทคู่สมรส

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ผู้สมัครจะต้องจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสหรือจดทะเบียนอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับใน สหราชอาณาจักร
 • คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร
 • คู่สมรสมีความประสงค์อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาหรือคู่สมรสเพศเดียวกันเป็นการถาวร
 • ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษให้ได้ระดับ A1
 • ผู้สนับสนุนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทางด้านการเงิน (กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)
 • คู่สมรสจะต้องเคยพบกับมาก่อน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของทั้งคู่
 • ผู้สมัครจะต้องผ่านคุณสมบัติด้านสุขภาพ โดยผลการตรวจสุขภาพต้องออกโดยโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูต (ผู้สมัครจะต้องไม่ติดเชื้อวัณโรค)
 • ผู้สมัครและคู่สมรสมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • คู่สมรสแต่ละฝ่ายจะต้องพิสูจน์ได้ว่าความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสปัจจุบันของท่านได้สิ้นสุดเป็นการถาวร

 

คุณสมบัติด้านการเงิน
 • ผู้สนับสนุนควรมีรายได้ประมาณ 18,600 ปอนด์ต่อปีขึ้นไป สำหรับสนับสนุนผู้สมัครหลักเพียงท่านเดียว และมีรายได้ประมาณ 22,400 ปอนด์ต่อปี สำหรับสนับสนุนผู้สมัครหลักพร้อมบุตร 1 คน
 • ผู้สมัครไม่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติด้านการเงินหากผู้สนับสนุนได้รับเงินสงเคราะห์สำหรับผู้พิการ หรือเบี้ยเลี้ยงเพื่อผู้ดูแล แต่จะต้องรับรองได้ว่าจะสามารถอุปการะผู้สมัครและผู้อยู่ในอุปการะของผู้สมัครได้
 • ในครั้งแรกผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้อาศัยและทำงานในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน หากผู้สมัครยังสมรสกับคู่สมรสและมีความประสงค์จะอาศัยอยู่ด้วยกันต่อไป ผู้สมัครจะสามารถสมัครเพื่อขออนุมัติพักอาศัยต่อได้อีกเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือนก่อนที่วีซ่าตัวแรกจะหมดอายุ
 • ศูนย์รับคำร้อง และตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร จะดำเนินการใบสมัครของท่านและให้ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น และจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับใบสมัครเพื่ออาศัยอยู่ต่อ ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนได้
 • ผู้สมัครจะต้องพิสูจน์ได้ว่าความสัมพันธ์กับคู่สมรสยังดำเนินต่อไปและเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริง

 

ในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ

 • การขอใบรับรองโสด
 • การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ด่วน 1 วัน
 • การเรียนภาษาก่อนขอเดินทางไปในบางประเทศ
 • การเตรียมเอกสารทั้งคู่ เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
 • การยื่นขอเพื่อให้บุตรติดตามไปด้วย
 • ผู้ที่เคยถูกปฏิเสธมาก่อนแล้วจะขอประเภทคู่หมั้น หรือถาวร หรือการยื่นอุทธรณ์
 • ให้คำแนะนำ รับปรึกษา และติดตามประเภทคู่หมั้น แต่งงาน ที่ยื่นเข้าไปที่สถานทูตแล้ว ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหรือรอเป็นเวลานาน

 

4.ประกันภัยการเดินทาง ราคาพิเศษ
 • กรอกฟอร์มเพื่อขอการอนุมัติ ทุกประเทศ เริ่มต้น 500 – 2,000 บาท*
 • ดูแลจองคิวเพื่อนัดยื่นเอกสาร ทุกประเทศ หรือนัดสัมภาษณ์
 • ดำเนินการแนะนำ และให้คำปรึกษา รวมถึงรับยื่นขออนุมัติการดำเนินต่อทุกสถานทูต
 • ดูแลการต่ออายุสำหรับชาวต่างชาติ NON-O, NON-B ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

*อาจเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเงื่อนของทางบริษัทฯ

 

เอกสารประกอบการยื่นขอแต่ละประเทศมีดังนี้
 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบคำร้อง (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ)
 • รูปถ่ายสีขนาด 1.5 – 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 • กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 • เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ *****จำเป็นอย่างยิ่ง****** (อาจส่งผลต่อการพิจารณา)
 • เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุระกิจ (ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุระกิจ)

 

ในกรณีที่ผู้สมัครจะเดินทางโดยมีคนเชิญ หรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 • จดหมายเชิญ ระบุ วันเดินทางไป และวันเดินทางกลับ รวมถึงระยะเวลาที่พำนัก ที่อยู่ เบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ในประเทศนั้น ๆ และ อีเมล์
 • หนังสือเดินทาง (passport) หน้าที่มีข้อมูล รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด และรายละเอียดการออกหนังสือเดินทาง วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง รวมไปถึงประวัติการเดินทางทุกหน้า
 • เอกสารด้านการงานโดยมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของสำนักงานที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน ระบุตำแหน่งที่ทำงาน และอื่นๆ
 • เอกสารด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด
 • เอกสารการเสียภาษีปีล่าสุด (ถ้ามี)
 • เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (บ้านที่แสดงให้เห็นว่ามีที่พักจริง) อาจเป็นโฉนด เอกสารสัญญาเช่า-ซื้อ รูปถ่ายที่พัก
 • เอกสารการหย่าร้าง (กรณีที่มีการหย่าร้าง)
 • หลักฐานความสัมพันธ์ / รูปถ่ายความสัมพันธ์ / หลักฐานการส่งเงิน /หรือบิลค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า อื่นๆ