วีซ่าอังกฤษ UK VISA

 • Home
 • วีซ่าอังกฤษ UK VISA

[vc_row type=”standard_section” bg_image=”15″ bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/1″][minti_box style=”5″ padding=”40px 40px 40px 40px” align=”align-center”]

วีซ่าอังกฤษ UK VISA

[/minti_box][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”fade-in-from-bottom” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” text_align=”left” width=”1/1″][vc_column_text]

วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน

การ ขอวีซ่าประเภทวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกกต่างไป แต่ที่สำคัญในทุกประเทศนั้น คือ การที่ผู้ขอต้องแสดงสถานะให้ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้เชิญมา ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศผู้เชิญ และแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารจากผู้เชิญ (Sponsor) เพื่อแสดงสถานะของผู้เชิญ

 

456222 Study-In-UK

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า

 • ผู้สมัครต้องแสดงสถานะ การเงิน การงาน ความสัมพันธ์ในประเทศไทยที่ชัดเจน
 • หากผู้สมัคร มีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการเดินทาง
 • ต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
 • ทำตามเงื่อนไขในการสมัครประเภทวีซ่านั่นๆ อย่างเคร่งครัด
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมมีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นชาวต่างชาติ(แฟน) ต้องแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือ ในการพิจารณาต่อสถานทูต

 

Our Service

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ(Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การซ้อมสัมภาษณ์
 • นัดหมายยื่นและติดตามผล

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_image=”” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” bg_color=”” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” video_overlay_color=”” video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_image=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″ class=”” row_id=””][vc_column animation=”fade-in-from-bottom” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/1″][vc_column_text]

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน – ติดตามครอบครัว

(Spouse- Fiancée – Unmarried or same-sex partner-Settlement)

วีซ่า คู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและ คู่สมรสที่สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ที่พิจารณาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่ สมรส ในการดำเนินการ ยื่นสมัครต่อสถานทูต ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละสถานทูตอาจแตกต่างกันไปในประเภทของวีซ่านั้นๆ ผู้สมัครต้องแน่ใจว่า การสมัครวีซ่านั้นถูกประเภทและทำตามเงื่อนไขการสมัครวีซ่าประเภทนั้นๆ ในบางประเภทวีซ่าผู้สมัคร ต้องดำเนินการ ไปตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ สอบวัดระดับภาษาและอาจต้องดำเนินการขอเอกสารจากทางหน่วยงานราชการของไทย จำนวนมาก โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องการรับเอกสารจากคุณ ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ตามเงื่อนไข โดยเอกสารของคุณและคู่สมรสจะต้องอธิบายสถานภาพคุณทั้งสองอย่างชัดเจน ปัญหาทุกอย่างจะต้องได้รับการอธิบายต่อทางเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   หากการสมัครวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ผู้สมัครพึงประสงค์ให้ประสบความสำเร็จในครั้งแรก ฉะนั้นการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดีต่อการ  ดำเนินการยื่นเอกสารเข้าสถาน ทูต เรามุ่งมั่นการทำงานให้ลูกค้าทุกราย ด้วยความตั้งใจกับลูกค้าทุกท่าน

 

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า

 • ผู้สมัครและคู่สมรส ต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือได้
 • คู่สมรส ต้องแสดงหลักฐาน การงาน การเงิน
 • สถานะภาพความมั่นคงในประเทศคู่สมรสแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯสถานทูต
 • ผู้สมัครต้องไป ตรวจสุขภาพ และต้องสอบวัดความรู้ระดับภาษาของประเทศคู่สมรส
 • หากต้องการนำบุตรติดตามผูสมัครไปพำนักในประเทศคู่สมรสด้วย ต้องตรวจสอบหลักฐานของบุตรอยู่ในเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ
 • ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน เกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่สมบูรณ์มากที่สุด พร้อมกับใบสมัครของท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาและตัดสินจากเอกสาร ที่ยื่นไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น

 

Our Service

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบสถานะ ข้อมูลเอกสารฝ่ายไทยและคู่สมรส
 • การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ หนังสืออนุญาตสมรส ยังภูมิลำเนาคู่สมรสพำนักหรือสถานทูตคู่สมรสในประเทศไทย
 • การจดทะเบียสมรสในไทย
 • การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร
 • การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ
 • การทดสอบหลักสูตรภาษา ระดับ A1
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • นัดหมายยื่นและติดตามผล

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_image=”16″ bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/2″][vc_column_text]

[minti_button link=”tel:096-245-2425″ size=”full” target=”_self” lightbox=”false” color=”color-3″ icon=”fa-phone”]โทร :096-245-2425 [/minti_button]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/2″][vc_column_text]

[minti_button link=”tel:082-246-5639″ size=”full” target=”_self” lightbox=”false” color=”color-3″ icon=”fa-phone”]โทร :082-246-5639[/minti_button]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]