วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน

 • Home
 • วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน

[vc_row type=”standard_section” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″ bg_image=”40″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/1″][minti_box style=”5″ padding=”40px 40px 40px 40px” align=”align-center”]

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน-ติดตามครอบครัว

Spouse – Fiancée – Unmarried or same-sex partner-Settlement)

[/minti_box][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/4″][minti_image img=”166″ align=”center” animation=”fade-in-from-left” lightbox=””][/vc_column][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”3/4″][vc_column_text]วีซ่า คู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและคู่สมรสที่สมบูรณ์  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ที่พิจารณาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่สมรส

ในการดำเนินการ ยื่นสมัครต่อสถานทูต ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละสถานทูตอาจแตกต่างกันไปในประเภทของวีซ่านั้นๆ ผู้สมัครต้องแน่ใจว่า การสมัครวีซ่านั้นถูกประเภทและทำตามเงื่อนไขการสมัครวีซ่าประเภทนั้นๆ ในบางประเภทวีซ่าผู้สมัคร ต้องดำเนินการ ไปตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ สอบวัดระดับภาษาและอาจต้องดำเนินการขอเอกสารจากทางหน่วยงานราชการของไทยจำนวนมาก

โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ ต้องการรับเอกสารจากคุณที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ตามเงื่อนไข โดยเอกสารของคุณและคู่สมรสจะต้องอธิบายสถานภาพคุณทั้งสองอย่างชัดเจน ปัญหาทุกอย่างจะต้องได้รับการอธิบายต่อทางเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ หากการสมัครวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ผู้สมัครพึงประสงค์ให้ประสบความสำเร็จในครั้งแรก ฉะนั้นการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดีต่อการ ดำเนินการยื่นเอกสารเข้าสถานทูต เรามุ่งมั่นการทำงานให้ลูกค้าทุกราย ด้วยความตั้งใจ กับลูกค้าทุกท่าน[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/1″][vc_column_text]

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า

 • ผู้สมัครและคู่สมรส ต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือได้
 • คู่สมรส ต้องแสดงหลักฐาน การงาน การเงิน  สถานะภาพความมั่นคงในประเทศคู่สมรสแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯสถานทูต
 • ผู้สมัครต้องไป ขอใบรับรองความประพฤติ ตรวจสุขภาพ และอาจต้องสอบวัดความรู้ระดับภาษาของประเทศคู่สมรส
 • หากต้องการนำบุตรติดตามผูสมัครไปพำนักในประเทศคู่สมรสด้วย ต้องตรวจสอบหลักฐานของบุตรอยู่ในเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ
 • ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูล โดยครบถ้วน เกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่สมบูรณ์มากที่สุด พร้อมกับใบสมัครของท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาและตัดสินจากเอกสารที่ยื่นไว้ในเบื้องต้น เท่านั้น

[/vc_column_text][minti_box style=”5″ padding=”40px 40px 40px 40px” align=”align-center”]

Our Service

[/minti_box][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/4″][minti_image align=”center” animation=”fade-in-from-right” lightbox=”” img=”172″][/vc_column][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”3/4″][vc_column_text]

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบสถานะ ข้อมูลเอกสารฝ่ายไทยและคู่สมรส
 • การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ หนังสืออนุญาตสมรส ยังภูมิลำเนาคู่สมรสพำนักหรือสถานทูตคู่สมรสในประเทศไทย
 • การจดทะเบียสมรสในไทย
 • การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร
 • การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ
 • การทดสอบหลักสูตรภาษา(เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ)
 • การซ้อมสัมภาษณ์
 • การติดต่อกับหน่วยงานของแต่ละประเทศ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/1″][vc_column_text]สำหรับ คู่สมรสนั้น จะต้องมีเงินจำนวนมากพอที่จะใช้จ่ายสำหรับตัวเอง คู่สมรส อีกฝ่ายรวมทั้งผู้ติดตามในกรณีที่มีผู้ติดตามมาด้วยได้และจะไม่ขอเงินช่วย เหลือจากรัฐบาลของประเทศ

บุตรของคู่สมรสของชาวไทย ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี สามารถยื่นขอวีซ่าได้ในฐานะผู้ติดตาม โดยจะสามารถยื่นได้ในฐานะผู้ติดตาม โดยจะสามารถยื่นขอร่วมกับผู้ขอวีซ่าคนหลักได้

 

12244

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • Step1:  ทำสัญญาและชำระส่วนมัดจำค่าบริการบางส่วน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์คุณและคู่สมรส ที่สำนักงาน (อาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือทาง Email)
 • Step2: ทางเราจะประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนิการและระยะเวลาการดำเนินการให้ ให้กับท่าน ส่งรายการเอกสารให้กับคุณและคู่สมรส รวมถึงการออกแบบการนำเสนอให้กับคุณ
 • Step3: ติดตามและให้คำปรึกษาด้านเอกสารจากทางคุณ และ คู่สมรส
  • กรณี ประเทศ USA ส่งเอกสารไปยัง หน่วยงาน USCIS และ NVC สำหรับ วีซ่า K1-K3  CR1 สำหรับประเทศอเมริกา
  • ส่งเอกสารไปยัง คู่สมรสคุณ ที่อยู่ในต่างประเทศ กรณี วีซ่าคู่หมั้น  เพื่อขอใบรับรองโสด หรือใบอนุญาตแต่งงาน
 • Step4: นัดหมายให้คุณเพื่อ ตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาล /นัดขอใบรับรอง ความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ นัดสอบวัดความรู้ทางภาษา (บางประเทศ)
 • Step5: รวบรวมเอกสาร เพื่อแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่กงสุล กรอกฟอร์ม จัดวางเอกสาร เขียนจดมายอธิบายความสัมพันธ์ ซ้อมสัมภาษณ์ให้กับคุณ
 • Step6: ยื่นใบสมัครและเอกสารให้กับคุณ ยังสถานทูตหรือตัวแทนรับยื่นเอกสารของสถานทูต (VFS, TLS) ติดตามผลและตรวจสอบสถานะให้กับคุณ

หากคุณมีปัญหาทางด้านเอกสาร ข้อมูล หรือเงื่อนไขการสมัครวีซ่า ขอรับความช่วยเหลือจากทางเราได้[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_image=”149″ bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/2″][vc_column_text]

[minti_button link=”tel:096-245-2425″ size=”full” target=”_self” lightbox=”false” color=”color-3″ icon=”fa-phone”]โทร :096-245-2425 [/minti_button]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/2″][vc_column_text]

[minti_button link=”tel:082-246-5639″ size=”full” target=”_self” lightbox=”false” color=”color-3″ icon=”fa-phone”]โทร :082-246-5639[/minti_button]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]