ทุกประเภทวีซ่า เรายินดีให้การบริการอย่างประทับใจ

012558   visa_foot

1. วีซ่า ท่องเที่ยว (เยี่ยมแฟน / เพื่อน/ครอบครัว) อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ยุโรป

 • การกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง ให้ตรงกับ หลักฐาน เอกสาร ที่จะยื่น
 • เอกสารการงาน การเงิน ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตหรือไม่
 • เอกสารการลางาน รับรองงาน ใบลาพักร้อน สัมพันธ์กับเวลาที่ขอไปหรือไม่(ทำงาน1 ปี ขอไปเที่ยว 90 วัน เป็นไปได้ไหม)
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ผู้ออกค่าใช้จ่าย(ครอบครัวหรือแฟน) ในการเดินทางและพำนักเพียงพอต่อการยื่นหรือไม่
 • การเขียนจดหมายอธิบายชี้แจงข้อมูลผู้ยื่นอย่างมีเหตุผล (สำคัญมาก)ในกรณีโดนปฏิเสธมา
 • ทางเราให้คำปรึกษาทางกฎหมายและวิเคราะห์พื้นฐานของผู้สมัครและองค์ประกอบรอบข้าง จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา
 • และแนวทางการแก้ไข และการอธิบายข้อมูลที่ยื่นเข้าไปครั้งแรกและทำเอกสารในครั้งใหม่หรือการยื่นอุทธรณ์กลับ
 • เข้าไป ประเมินโอกาสในการขอวีซ่า โดยทนายความและที่ปรึกษา

2. วีซ่า คู่หมั้น/ แต่งงาน/ ถาวร/ติดตามคู่สมรส K-1/K-3 อเมริกา การันตีวีซ่า

 • การขอใบรับรองโสด
 • การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ด่วน1วัน
 • การเรียนภาษาก่อนขอวีซ่า ในบางประเทศ
 • การยื่นขอวีซ่าแต่งงาน แบบเร่งด่วน
 • การเตรียมเอกสารทั้งคู่ เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ขอวีซ่า การตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากร
 • การยื่นขอวีซ่าให้บุตรติดตามไปด้วย
 • ผู้ที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าชนิดอื่นมาก่อนแล้วจะขอวีซ่าคู่หมั้น หรือ วีซ่า ถาวร หรือการยื่นอุทธรณ์

รับปรึกษาติดตามวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน ที่ยื่นเข้าไปที่สถานทูตแล้ว ที่ยังไม่ได้รับ พิจารณาหรือรอเป็นเวลานาน ติดตามขั้นตอนการดำเนินการ

3.จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ แบบเร่งด่วน

 • การกรอกฟอร์มขอใบรับรองโสด จากสถานทูต
 • การแปลเอกสารใบรับรองโสดและการประทับตรารับรองจากกระทรวงฯหรือสถานทูต
 • เอกสารการที่ใช้ขอจดทะเบียนสมรสของคนไทยและชาวต่างชาติ
 • การจดทะเบียนสมรส ที่ สำนักงานเขต หรืออำเภอ
 • จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ แบบเร่งด่วน
 • แปลเอกสารทุกภาษา รับรองสถานทูตและกระทรวงฯ แบบด่วน 1 วัน
 • จำหน่าย จองตั่วเครื่องบิน ทุกสายการบิน

4.ประกันภัย การเดินทาง ราคาพิเศษ

 • กรอกฟอร์ม วีซ่า ทุกประเทศ เริ่มต้น 500 – 2000 บาท*
 • จองคิว สัมภาษณ์ วีซ่าทุกประเทศ
 • รับยื่นวีซ่า ทุกสถานทูต
 • ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ NON-O NON-B วีซ่าระยะยาว

เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่าแต่ละประเทศมีดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ)
 3. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 – 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)
 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน)
 7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 8. กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 9. เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ *****จำเป็นอย่างยิ่ง****** (มีผลกับการพิจารณาวีซ่า)
 10. เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุระกิจ(ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุระกิจ)

ในกรณีที่ผู้ที่จะเดินทางที่มีคนเชิญหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

–  จดหมายเชิญ

–  พาสปอร์ตถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีการเดินทาง

–  เอกสารด้านการงาน

–  เอกสารด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือนอัปเดทล่าสุด

–  เอกสารการเสียภาษีปีล่าสุด

–  เอกสารเกี่ยวกับที่พัก(บ้านที่แสดงให้เห็นว่ามีที่พักจริง)

–  ใบหย่า(กรณีที่มีการหย่าร้าง)

–  หลักฐานความสัมพันธ์/รูปถ่ายความสัมพันธ์/หลักฐานการส่งเงิน/อีเมลย์/หรือบิลค่าโทรศัทพ์

ขอวีซ่าเราช่วยทำเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ

✔  ประหยัดเวลา เราช่วยท่านดูแลทุกขั้นตอนในการขอวีซ่า ตั้งแต่เริ่มเตรียมเอกสารจนถึงได้รับวีซ่า

✔  ถูกต้องตามกฏสถานทูต เราช่วยท่านยื่นขอวีซ่า ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามกฏปัจจุบันของสถานทูต

✔  เพิ่มโอกาสอนุมัติวีซ่า หากท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า เราสามารถช่วยแก้ไขให้วีซ่าผ่านได้

✔  รวดเร็วเริ่มงานทันที   เราเริ่มให้คำปรึกษาเริ่มงานทันทีภายใน 24 ชั่วโมง

Call Now:  082-246-5639/096-245-2425