บริการด้าน VISA 
สำหรับคนสัญชาติไทยต้องการเดินทางไปต่างประเทศ

012558   visa_foot

บริการให้คำปรึกษาและรับทำ วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว  วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่ากับสถานทูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทาง แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานทูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร เสียเวลาในการทำงาน เดินทางมาติดต่อสถานทูตลำบาก เพื่อให้การติดต่อกับสถานทูตง่ายขึ้น สะดวก ประหยัดเวลา ทางเราบริการจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านทำวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เราดูแลและให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน

ทุกปัญหาการขอวีซ่าคุณ เราช่วยได้ ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการจาก เอส ซี ที คอนซัลติ้ง เซอร์วิส คุณจะได้รับ การช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ(Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือ ที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร
เอส ซี ที คอนซัลติ้ง เซอร์วิส ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรี

วีซ่า ท่องเที่ยว (เยี่ยมแฟน / เพื่อน/ครอบครัว) อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ยุโรป

การกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง ให้ตรงกับ หลักฐาน เอกสาร ที่จะยื่น
เอกสารการงาน การเงิน ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตหรือไม่
เอกสารการลางาน รับรองงาน ใบลาพักร้อน สัมพันธ์กับเวลาที่ขอไปหรือไม่
(ทำงาน1 ปี ขอไปเที่ยว 90 วัน เป็นไปได้ไหม)
เอกสารแสดงความสัมพันธ์ผู้ออกค่าใช้จ่าย(ครอบครัวหรือแฟน) ในการเดินทางและพำนัก เพียงพอต่อการยื่นหรือไม่
การเขียนจดหมายอธิบายชี้แจงข้อมูลผู้ยื่นอย่างมีเหตุผล (สำคัญมาก)

ในกรณีโดนปฏิเสธมา 

ทางเราให้คำปรึกษาทางกฎหมายและวิเคราะห์พื้นฐานของผู้สมัครและองค์ประกอบรอบข้าง จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและแนวทางการแก้ไข และการอธิบายข้อมูลที่ยื่นเข้าไปครั้งแรกและทำเอกสารในครั้งใหม่หรือการยื่นอุทธรณ์กลับเข้าไป ประเมินโอกาสในการขอวีซ่า โดยทนายความและที่ปรึกษา

วีซ่า คู่หมั้น/ แต่งงาน/ ถาวร/ติดตามคู่สมรส K-1/K-3 อเมริกา การันตีวีซ่า

การขอใบรับรองโสด
การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ด่วน1วัน
การเรียนภาษาก่อนขอวีซ่า ในบางประเทศ
การยื่นขอวีซ่าแต่งงาน แบบเร่งด่วน
การเตรียมเอกสารทั้งคู่ เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ขอวีซ่า การตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากร
การยื่นขอวีซ่าให้บุตรติดตามไปด้วย
ผู้ที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าชนิดอื่นมาก่อนแล้วจะขอวีซ่าคู่หมั้น หรือ วีซ่า ถาวร หรือการยื่นอุทธรณ์

รับปรึกษาติดตามวีซ่าคู่หมั้น แต่งงานที่ยื่นเข้าไปที่สถานทูตแล้ว ที่ยังไม่ได้รับพิจารณาหรือรอเป็นเวลานานติดตามขั้นตอนการดำเนินการ

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ แบบเร่งด่วน

การกรอกฟอร์มขอใบรับรองโสด จากสถานทูต
การแปลเอกสารใบรับรองโสดและการประทับตรารับรองจากกระทรวงฯหรือสถานทูต
เอกสารการที่ใช้ขอจดทะเบียนสมรสของคนไทยและชาวต่างชาติ
การจดทะเบียนสมรส ที่ สำนักงานเขต หรืออำเภอ

 • จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ แบบเร่งด่วน
 • แปลเอกสารทุกภาษา รับรองสถานทูตและกระทรวงฯ แบบด่วน 1 วัน
 • จำหน่าย จองตั่วเครื่องบิน ทุกสายการบิน

เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่าแต่ละประเทศมีดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ)
 3. รูปถ่ายสีขนาด  2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)
 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน)
 7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 8. กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 9. เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ *****จำเป็นอย่างยิ่ง****** (มีผลกับการพิจารณาวีซ่า)
 10. เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุระกิจ(ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุระกิจ)

ในกรณีที่ผู้ที่จะเดินทางที่มีคนเชิญหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

– จดหมายเชิญ
– พาสปอร์ตถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีการเดินทาง
– เอกสารด้านการงาน
– เอกสารด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือนอัปเดทล่าสุด
– เอกสารการเสียภาษีปีล่าสุด
– เอกสารเกี่ยวกับที่พัก(บ้านที่แสดงให้เห็นว่ามีที่พักจริง)
– ใบหย่า(กรณีที่มีการหย่าร้าง)
– หลักฐานความสัมพันธ์/รูปถ่ายความสัมพันธ์/หลักฐานการส่งเงิน/อีเมลย์/หรือบิลค่าโทรศัทพ์

กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า

ทางเราจะวิเคราะห์ ปัญหาของการถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตอย่างรอบคอบและกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไข การเขียนอธิบายในประเด็นที่ถูกปฏิเสธให้กับสถานทูตเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา นั้นๆ การเพิ่มเอกสาร หลักฐานใน การยื่นครั้งต่อไป หรือการยื่นอุทธรณ์

เราให้บริการภายใต้ ความรับผิดชอบต่อผลงาน มิใช่แค่เพียงผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าทุกรายของเรา ได้รับการอนุมัติ บนความต้องการของลูกค้า เราไม่เคยละเลยรายละเอียดการบริการให้กับลูกค้า หลักการคิด วิเคราะห์ เหตุผลในการทำงาน และการบริการที่ดี หากท่านมีปัญหาการดำเนินการขอวีซ่า เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ท่าน